α-[(9,10-二氢-9,10-二羰基-1-蒽基)偶氮]-1,4-二氢-4-羰基喹唑啉-2-乙酰腈 α-[(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthryl)azo]-1,4-dihydro-4-oxoquinazoline-2-acetonitrile|α-[(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthryl)azo]-1,4-dihydro-4-oxoquinazoline-2-acetonitrile

更新:近期 浏览:88次
收藏
举报
分子式:C24H13N5O3,CAS号:81286-11-5
α-[(9,10-二氢-9,10-二羰基-1-蒽基)偶氮]-1,4-二氢-4-羰基喹唑啉-2-乙酰腈 <small>&#x3B1;-[(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthryl)azo]-1,4-dihydro-4-oxoquinazoline-2-acetonitrile</small>|α-[(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthryl)azo]-1,4-dihydro-4-oxoquinazoline-2-acetonitrile
分子式:
C24H13N5O3
分子量:
0
CAS号:
81286-11-5
MDL号:
EINECS号:
RTECS号:
BRN号:
PubChem号:

提示:如发现资料信息有误,请点击上面的举报按钮!

相关标签

CAS号

结构式

编号系统

CAS号:81286-11-5

MDL号:暂无

EINECS号:暂无

RTECS号:暂无

BRN号:暂无

PubChem号:暂无

物性数据

暂无

毒理学数据

暂无

生态学数据

暂无

分子结构数据

暂无

计算化学数据

暂无

性质与稳定性

暂无

贮存方法

暂无

合成方法

暂无

用途

暂无

安全信息

危险运输编码:暂无

危险品标志: 暂无

安全标识:暂无

危险标识:暂无

文献

暂无

备注

暂无

评论
相关推荐
智能推荐
2-溴-6-碘吡啶|N-[(1E)-1-{[12-(3-amino-3-oxopropyl)-3-{3-[(diaminomethylidene)amino]propyl}-6,21-bis(1-hydroxyethyl)-7,25-dimethyl-18-(2-methylpropyl)-2,5,8,11,14,17,20,23-octaoxo-1-oxa-4,7,10,13,16,19,22-heptaazacyclopentacosan-24-yl]carbamoyl}prop-1-en-1-yl]-3-(hexopy 分子式:C58H101N13O20,CAS号:74188-23-1 更新:近期
5-[[4-氯-6-(甲基苯基氨基)-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-4-羟基-3-[(1-磺酸根-2-萘基)偶氮]萘-2,7-二磺化三钠|3-[(2Z)-5-chloro-2-[(2E)-2-{[5-chloro-3-(3-sulfopropyl)-1,3-benzothiazol-3-ium-2-yl]methylidene}butylidene]-1,3-benzothiazol-3(2H)-yl]propane-1-sulfonate-N,N-diethylethanamine(1:1) 分子式:C31H41Cl2N3O6S4,CAS号:27268-50-4 更新:近期
3(2H)-苯并呋喃酮,2-氯-|(2R,5R,8S,11R,14S,17R)-17-{[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-(acetylamino)-5-{[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-(acetylamino)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl]oxy}-2-hydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-4-yl]oxy}-8-[(4S)-4-amino-4-carboxybutyl]-11-(3-a 分子式:C40H67N9O21,CAS号:73715-37-4 更新:近期
1-{[4-(甲基硫烷基)萘-1-基]氧代}-3-(丙烷-2-基氨基)丙烷-2-醇 [2S-[2&#x3B1;,3&#x3B2;(2'S*,3'S*)]]-2,2'-bis(3,4-dihydroxyphenyl)-2,2',3,3'-tetrahydro-3',5,5',7,7'-pentahydroxy[3,8'-bi-4H-1-benzopyran]-4,4'-dione|[2S-[2α,3β(2'S*,3'S*)]]-2,2'-bis(3,4-dihydroxyphenyl)-2,2',3,3'-tetrahydro-3',5,5',7,7'-pentahydroxy[3,8'-bi-4H-1-benzopyran]-4,4'-dione 分子式:C30H22O13,CAS号:73428-17-8 更新:近期
2-[2-(2-氯-3-[2-[1,1-二甲基-7-硫代-3-(4-硫代丁基)-1,3-二氢-苯并[e]吲哚-2-亚基]-亚乙基]-环己-1-烯基)-乙烯基]- 1,1-二甲基-7-硫代-3-(4-硫代丁基)-1H-苯并[e]吲哚鎓氢氧化物,内盐,三钠盐|2-[2-(2-Chloro-3-[2-[1,1-dimethyl-7-sulfo-3-(4-sulfobutyl)-1,3-dihydro-benzo[e]indol-2-ylidene]- ethylidene]-cyclohex-1-enyl)-vinyl]-1,1-dimethyl-7-sulfo-3-(4-sulfobutyl)-1H-benzo[e]indolium hydroxide, inner salt, trisodium salt 分子式:C46H48ClN2Na3O12S4,CAS号:162093-44-9 更新:近期
1-(1H-咪唑-5-基)丙烷-2-胺二氢溴化|methyl(2R,3S,4R)-4-[(2R,5R,7S,8R,9S)-2-{(2S,2'S,3'R,5R,5'S)-2-ethyl-5'-[(2S,3S,5R,6R)-6-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-3,5-dimethyltetrahydro-2H-pyran-2-yl]-3'-methyloctahydro-2,2'-bifuran-5-yl}-9-hydroxy-2,8-dimethyl-1,6-dioxaspiro[4.5]dec-7-yl]-3-methoxy-2- 分子式:C37H64O11,CAS号:28636-21-7 更新:近期
2-(乙酰基氨基)-2-脱氧-β-D-吡喃葡萄糖基-(1->3)-[α-D-吡喃鼠李糖基-(1->5)]-[β-D-吡喃鼠李糖基-(1->4)]-2-(乙酰基氨基)-2-脱氧-D-葡萄糖 2-(acetylamino)-2-deoxy-beta-D-glucopyranosyl-(1->3)-[alpha-D-mannopyranosyl-(1->5)]-[beta-D-mannopyranosyl-(1->4)]-2-(acetylamino)-2-deoxy-D-glucose|2-(acetylamino)-2-deoxy-beta-D-glucopyranosyl-(1->3)-[alpha-D-mannopyranosyl-(1->5)]-[beta-D-mannopyranosyl-(1->4)]-2-(acetylamino)-2-deoxy-D-glucose 分子式:C28H48N2O21,CAS号:81034-76-6 更新:近期
[3R-(3α,3a&#x3B2;,7&#x3B2;,8aalpha)]-2,3,4,7,8,8a-六氢-3,8,8-三甲基-1H-3a,7-亚甲基薁-6-甲醛|2-hydroxy-23-(1-hydroxyethyl)-29-(2-hydroxy-2-methylpropyl)-6,26-dimethyl-1,2,3,3a,5,6,8,9,10,15-decahydro-17H-18,9-(epiminoethanoiminoethanoiminoethanoiminomethano)pyrrolo[1',2':5,6][1,5,8,11]thiatriazacyclopentadecino[15,14-b]indole-4,7,19,22,25,28,31(1 分子式:C35H48N8O10S,CAS号:28227-92-1 更新:近期
2-(8-羟基-1,1,7,7-四甲基-1,2,3,5,6,7-六氢吡啶并[3,2,1-ij]喹啉-9-基)-4-(8-羟基-1,1,7,7-四甲基-2,3,6,7-四氢-1H-吡啶并[3,2,1-ij]喹啉-9(5H)-亚基)-3-羰基环丁-1-烯醇酸|2-(8-Hydroxy-1,1,7,7-tetramethyl-1,2,3,5,6,7-hexahydropyrido[3,2,1-ij]quinolin-9-yl)-4-(8-hydroxy-1,1,7,7-tetramethyl-2,3,6,7-tetrahydro-1H-pyrido[3,2,1-ij]quinolinium-9(5H)-ylidene)-3-oxocyclobut-1-enolate 分子式:C36H44N2O4,CAS号:358727-55-6 更新:近期
[(2S,3R,4S,5R)-4-[(氨基{[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-氨基-9H-嘌呤-9-基)-3,4-二羟基四氢呋喃-2-基]甲氧基}磷基)氧代]-5-(6-氨基-9H-嘌呤-9-基)-3-{[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-氨基-9H-嘌呤-9-基)-3,4-二羟基四氢呋喃-2-基]甲基}-4-羟基四氢|[(2S,3R,4S,5R)-4-[(amino{[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl]methoxy}phosphoryl)oxy]-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3-{[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl]methyl}-4-hydroxytetrahydro 分子式:C30H39N17O14P2,CAS号:81010-22-2 更新:近期
(1S,3S,4S,4aS,6aS,7Z,10S,11E,12aR,13S,20aS,20bR)-15-甲酰基-4,18-二羟基-1,3,7,11,20a-五甲基-20,21-二羰基-10-({2,3,4,6-四脱氧-4-[(甲酯基<甲氧羰基>)氨基]-3-甲基-3-硝基-β-D-木-六吡喃糖基}氧代)-1,2,3,4,4a,6a,9,10,12a,13,16,20,20a,20b-四|(1S,3S,4S,4aS,6aS,7Z,10S,11E,12aR,13S,20aS,20bR)-15-formyl-4,18-dihydroxy-1,3,7,11,20a-pentamethyl-20,21-dioxo-10-({2,3,4,6-tetradeoxy-4-[(methoxycarbonyl)amino]-3-methyl-3-nitro-beta-D-xylo-hexopyranosyl}oxy)-1,2,3,4,4a,6a,9,10,12a,13,16,20,20a,20b-tetra 分子式:C43H56N2O14,CAS号:81319-48-4 更新:近期
6,8-二氧杂二环[3.2.1]辛烷,7-乙基-1-甲基-|chromium(3+)hydrogensodium5-(dioxidoamino)-3-[(3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1,5-dihydro-4H-pyrazol-4-ylidene)hydrazinylidene]-4-oxocyclohexa-1,5-diene-1-sulfonate3-[2-(5-methyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydropyrazol-1-id-4-yl)diazan-2-id-1-ylidene]-5-nitro-4-ox 分子式:C32H22CrN10NaO14S2,CAS号:73507-64-9 更新:近期
2-{[(4-氯-3,5-二甲基吡啶-2-基)甲基]硫烷基}-6-甲氧基-1H-苯并咪唑 (3beta,5beta,14xi)-3-{[2,6-dideoxy-alpha-D-ribo-hexopyranosyl-(1->3)-[2,6-dideoxy-alpha-D-ribo-hexopyranosyl-(1->4)]-2,6-dideoxy-alpha-D-ribo-hexopyranosyl]oxy}-16-(formyloxy)-14-hydroxycard-20(22)-enolide|(3beta,5beta,14xi)-3-{[2,6-dideoxy-alpha-D-ribo-hexopyranosyl-(1->3)-[2,6-dideoxy-alpha-D-ribo-hexopyranosyl-(1->4)]-2,6-dideoxy-alpha-D-ribo-hexopyranosyl]oxy}-16-(formyloxy)-14-hydroxycard-20(22)-enolide 分子式:C42H64O15,CAS号:73987-01-6 更新:近期
1-{[7-(2-氨基-2-羰基乙基)-10-(3-氨基-3-羰基丙基)-13-苯甲基-20,20-二乙基-16-(4-羟基苯甲基)-6,9,12,15,18-五羰基-1,2-二硫杂-5,8,11,14,17-五氮杂环二十碳烷-4-基]羰基}脯氨酰-N~5~-(二氨基甲亚基)鸟氨酰基甘氨酸酰胺|1-{[7-(2-amino-2-oxoethyl)-10-(3-amino-3-oxopropyl)-13-benzyl-20,20-diethyl-16-(4-hydroxybenzyl)-6,9,12,15,18-pentaoxo-1,2-dithia-5,8,11,14,17-pentaazacycloicosan-4-yl]carbonyl}prolyl-N~5~-(diaminomethylidene)ornithylglycinamide 分子式:C50H72N14O12S2,CAS号:81131-88-6 更新:近期
(3E)-5-[{3-[(5R)-5-{3-[乙酰基(羟基)氨基]丙基}-3,6-二羰基哌嗪-2-基]丙基}(羟基)氨基]-3-甲基-5-羰基戊-3-烯-1-基 N~2~-乙酰基-N~5~-羟基-N~5~-[(2E)-5-羟基-3-甲基戊-2-烯酰]-L-鸟氨酸酸酯|(3E)-5-[{3-[(5R)-5-{3-[acetyl(hydroxy)amino]propyl}-3,6-dioxopiperazin-2-yl]propyl}(hydroxy)amino]-3-methyl-5-oxopent-3-en-1-ylN~2~-acetyl-N~5~-hydroxy-N~5~-[(2E)-5-hydroxy-3-methylpent-2-enoyl]-L-ornithinate 分子式:C31H50N6O12,CAS号:81559-22-0 更新:近期
10,11,14,15-四氢-6-亚氨基-9,9,15,15-四甲基-6H,9H,13H-苯并咪唑并[1‘‘,2‘‘:1‘,2‘]吡啶并[4‘,3‘:2,3] [1]苯并吡喃并[6,7,8-ij]喹嗪-7-甲腈|10,11,14,15-Tetrahydro-6-imino-9,9,15,15-tetramethyl-6H,9H,13H- benzimidazo[1‘‘,2‘‘:1‘,2‘]pyrido[4‘,3‘:2,3][1]benzopyrano[6,7,8-ij]quinolizine-7-carbonitrile 分子式:C29H27N5O,CAS号:203381-28-6 更新:近期
3-(3-羧基-丙基)-2-[3-[3-(3-羧基-丙基)-5,6-二氯-1-辛基-1,3-二氢-苯并咪唑-2-亚基]-丙烯基]-5,6-二氯-1- 辛基-3H-苯并咪唑鎓氢氧化物,内盐|3-(3-Carboxy-propyl)-2-[3-[3-(3-carboxy-propyl)-5,6-dichloro-1-octyl-1,3-dihydro- benzimidazol-2-ylidene]-propenyl]-5,6-dichloro-1-octyl-3H-benzimidazolium hydroxide, inner salt 分子式:C41H54Cl4N4O4,CAS号:213133-74-5 更新:近期
(4S,7R,8S,11R,18S,22S,25R)-4,18-二[(2S)-丁烷-2-基]-7-甲基-11,25-二(丙烷-2-基)-6,20-二氧杂-13,27-二硫杂-3,10,17,24,29,30,31,32-八氮杂五环[24.2.1.1~5,8~.1~12,15~.1~19,22~]三十二碳-1(28),5(32),12(31),14,19(30),26(29)-六烯-2,9,16,23-四酮|(4S,7R,8S,11R,18S,22S,25R)-4,18-di[(2S)-butan-2-yl]-7-methyl-11,25-di(propan-2-yl)-6,20-dioxa-13,27-dithia-3,10,17,24,29,30,31,32-octaazapentacyclo[24.2.1.1~5,8~.1~12,15~.1~19,22~]dotriaconta-1(28),5(32),12(31),14,19(30),26(29)-hexaene-2,9,16,23-tetrone 分子式:C35H50N8O6S2,CAS号:81120-73-2 更新:近期
1-{[(10R,13S,16S,19S,22R)-13-(2-氨基-2-羰基乙基)-19-苯甲基-22-(4-羟基苯甲基)-16-(1-甲基乙基)-12,15,18,21,24-五羰基-7,8-二硫杂-11,14,17,20,23-五氮杂螺[5.19]二十五碳-10-基]羰基}-L-脯氨酰-N~5~-(二氨基甲亚基)-L-鸟氨酰基甘氨酸酰胺|1-{[(10R,13S,16S,19S,22R)-13-(2-amino-2-oxoethyl)-19-benzyl-22-(4-hydroxybenzyl)-16-(1-methylethyl)-12,15,18,21,24-pentaoxo-7,8-dithia-11,14,17,20,23-pentaazaspiro[5.19]pentacos-10-yl]carbonyl}-L-prolyl-N~5~-(diaminomethylidene)-L-ornithylglycinamide 分子式:C51H73N13O11S2,CAS号:81094-15-7 更新:近期
2-[5-[1,1-二甲基-3-(4-硫代丁基)-1,3-二氢-苯并[e]吲哚-2-亚基]-戊-1,3-二烯基]-1,1-二甲基-3- (4-硫代丁基)-1H-苯并[e]吲哚鎓氢氧化物,内盐,钠盐|2-[5-[1,1-Dimethyl-3-(4-sulfobutyl)-1,3-dihydro-benzo[e]indol-2-ylidene]-penta-1,3-dienyl]- 1,1-dimethyl-3-(4-sulfobutyl)-1H-benzo[e]indolium hydroxide, inner salt, sodium salt 分子式:C41H45N2NaO6S2,CAS号:64285-36-5 更新:近期
微健智能推广组件
看过该内容的人还看了